โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
คณะผู้บริหาร

นางดวงใจ สมานสิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมจิตร รื่นสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอารีพร สร้อยตะคุ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุวคนธ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา