โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ปฐมวัย

นางสาวนุชจรี ลีอ่ำ
ครู คศ.1 หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล1-2

นางสาววรรณรัตน์ มะแอ
ครู คศ.2 หัวหน้าสายชั้นอนุบาล1

นางรสรินทร์ หวังผล
ครู คศ.2 หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางลลินา หวังและ
ครู คศ.3

นางพิชชาภา ชัยกิตติพร
ครู คศ.2

นางปัทมา บินโมหมัด
ครู คศ.2

นางสุดใจ ยูฮันเงาะ
พี่เลี้ยง ส 2

นางสาวสิรินทิพย์ เจริญสุข
พี่เลี้ยง ส 2

นางอุษณีย์ สอาด
พี่เลี้ยง ส 1

นางนิรัญญา มีมูซอ
พี่เลี้ยง ส 1

นางสาวจีราภรณ์ วันทาพงษ์
พี่เลี้ยง ส 1

นางมนัญญา มีมูซอ
พี่เลี้ยง ส 1