โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพุทธิราลักษณ์ พุทธศรีเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประไพ ด้วงประภัศร์
ครู คศ.2

นางพิมพ์ประไพ เพ็ญทอง
ครู คศ.3

นางสมร อินเฮง
ครู คศ.3

นางเนตรนภา โสรี
ครู คศ.2

นางธิดารัตน์ ม่วงปิ่น
ครู คศ.2

นางนกกวรรณ เอี่ยมเสริม
ครู คศ.2

นางสุกัญญา แก้วมณี
ครู คศ.2

นางนิรวัลย์ บุญเรือง
ครู คศ.2

นายพิษณุ มากแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวจินต์จุฑา ศรีสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษรินทร์ พึ่งวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียา บุญเพ็ง
ครูผู้ช่วย