โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนริศรา ยามันซาบีดิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฟัยรูช อดุลย์ตยกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุคธวา เชื้อเย็น
ครู คศ.3

นางสาวสมร ภู่คล้าย
ครู คศ.2

นางจีรณัทธ์ กิจนัทธี
ครู คศ.2

นางเพ็ญนิภา สิงโหพล
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา อย่าลืมญาติ
ครู คศ.2

นางสาววไลรัตน์ ใจน้อม
ครู คศ.2

นายนิติพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัติยาลักณ์ พรมมงคล
ครู คศ.2