โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนี พุฒนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยูไวน๊ะ พึ่งและ
ครู คศ.1

นางรอยานา อิสายะ
ครู คศ.2

นายสุริยา อันทะมะโน
ครู คศ.2

นายเฉลียว ภาษี
ครู คศ.2

นายกฤษณะ ทัพพรหม
ครู คศ.2

นายพรประสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวแสงทอง ทองด้วง
ครู คศ.2

นายณรงค์ชัช กันสุข
ครู คศ.2

นางนุรมา เกตุสุวรรณ
ครู คศ.2

นางจิตรดา วันยาว
ครู คศ.2

นางสาวสุริยา หริ่มเพ็ง
ครู คศ.2

นางสาวทัศนาวรรณ ก่อบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐนันท์ ใสผุดผ่อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีนา ศิลาบุตร
ครูผู้ช่วย