โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทัศนาวรรณ ก่อบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจิตรดา วันยาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประไพ ด้วงประภัศร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวแสงทอง ทองด้วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางลดาวัลย์ บุญคุ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุคธวา เชื้อเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจินตนา นีละไพจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุภัค เจริญวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางพชรทัดชา กาญจนรุ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางขนิษฐา บุญรอดชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5