โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปาริฉัตร บุญธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางขนิษฐา สุไลมาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมทรง จอดนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัตนา สตังดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวลีนา ศิลาบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจีรณัทย์ กิจนัทธี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจิตราภรณ์ บุญคูณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5