โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายณรงค์ชัช กันสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญนิภา สิงโหพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายประหยัด จันทร์ซ้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุริยา อันทะมะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวราวุฒิ เด่นตี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุวิมล สุขสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสุกัญญา แก้วมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสาริศ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5