โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายเจนปกรณ์ แสวงธนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางพิมพ์ประไพ เพ็ญทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรติพร โตหนองหว้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุริยา หริ่มเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกรียงศักดิ์ มะหะหมัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเกษรินทร์ พึ่งวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเฉลิมรัฐ โพธิ์นิ่งแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวบุษบา แหวนหล่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวประภาพร แหล่งสนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายธนากร แอบคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางยูไวน๊ะ พึ่งและ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ว่าที่ร้อยโท จีรายุทธ จั่นคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวนัฏฐา คงเอียด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8