โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนุรมา เกตุสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปุณณดา ยีมีเงาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภิวัฒน์ โรจนวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมนทกานต์ ปรียากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางรอยานา อิสายะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพิษณุ มากแพทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพุทธิราลักษณ์ พุทธศรีเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายพีรพัฒน์ นาโม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายนิติพงษ์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายวรายุทธ รักตะวัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวรจนา สีสงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7