โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนวพร กุลชนะจิระ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวจินต์จุฑา ศรีสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทาริกา โซ๊ะเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนริศรา ยามันซาบีดิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณัฎนันท์ ใสผุดผ่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเฉลียว ภาษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางธิกานดี ชลรัตนธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางธิดารัตน์ ม่วงปิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอาสรา กะดามัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาววไลรัตน์ ใจน้อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายชวลิต สุตัญตั้งใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสมจิตร ประดิษฐสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายกฤษณะ ทัพพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8