โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ โรจนวัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพชรทัดชา กาญจนรุ่ง
ครู คศ.1

นางปทุมมา ดือราแม
ครู คศ.3

นางขนิษฐา บุญรอดชู
ครู คศ.3

นางสมทรง จอดนอก
ครู คศ.3

นางสาวทาริกา โซ๊ะเฮ็ง
ครู คศ.2

นางรัตนา สตังดี
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ท.จีรายุทธ จั่นคำ
ครู คศ.2

นายเกรียงศักดิ์ มะหะหมัด
ครู คศ.2

นางปาริฉัตร บุญธรรม
ครู คศ.2

นายวราวุฒิ เด่นตี
ครู คศ.1

นายพีรพัฒน์ นาโม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ เพิกอินทร์
ครูผู้ช่วย