โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบัวภา คำวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจินตนา นีละไพจิตร
ครู คศ.3

นายเจนปกรณ์ แสวงธนกุล
ครู คศ.2

นางสาวโชษิตา จุสมใจ
ครู คศ.2

นายวรายุทธ รักตะวัต
ครู คศ.2

นางสาวชัชชญา เจียนมะเริง
ครู คศ.2

นายชวลิต สุตัญตั้งใจ
ครู คศ.1

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิกานดี ชลรัตนธรรม
ครูผู้ช่วย