โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมจิตร ประดิษฐสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวิมล สุขสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล
ครู คศ.3

นางสาวจิตราภรณ์ บุญคูณ
ครู คศ.2

นางสาวปุณณดา ยีมีเงาะ
ครู คศ.2

นางสาวประภาพร แหล่งสนาม
ครูผู้ช่วย