โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปติมา นาคนาวา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขนิษฐา สุไลมาน
ครู คศ.3

นายประหยัด จันทร์ซ้าย
ครู คศ.2

นางสาวอรญา พิมพ์สัมฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัค เจริญวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐา คงเอียด
ครู คศ.2

นางสาวรจนา สีสงคราม
ครู คศ.1

นางมนทกานติ์ ปรียากร
ครู คศ.2

นางสาวรติพร โตหนองหว้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร กุลชนะจิระ
ครู คศ.1